Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx .rab inezek silamed ittednim adnigilara rimam 72-12 nidlij 8102 ,adnagapsoq idradnaqsitaq anilanif iglij 8102 ninisagil radnoipmeC adnirimam​​ 62 nidlij 8102 ,nisu ralisniyo negrik animaruq ala-nidla ninisniyo 03 .idyemlek arwt aniwladniyad ala-nidla nidralisniyo sigritsamla adnum ,nikmum iwliritsiwa naniradlas taqaraj ilwele niyed aqtagas 42 niyed aniwlatsab ninictam isnirib ninadnamok iralisniyo ninamaruq ignoS .siit iwata nimaruq itkilikput )ralisapqaq iwesu nidralo( ninisniyo 32 adnamok ednimizrem ignos nin-AFIF adnimaruq ninadnamok ala nidlA .kerek iwata nimaruq ala-nidla ninisniyo 03 adnamok ribrA Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 .idelek sekyas anigobwK ayicaredefnoK iglij 1202 iradzapminej ninigobwk melA .ideto adninoidats ikinjwL igedweksaM ededlis 51 wsedzek qidlaniF .idyanyo ctam 46 igilrab adnala 21 naqsalanro adalaq 11 .iwsedzek iqsagla ednigobwk kidmelA nin-AFIF niniredzo ad amanaP nem ayidnalsI ednisi nino ,adnamok ziglaj nitasitaq agradmilisab qilrab nadayilizarB la ,nadayinamreG niyek nanisaqsun ignos nidrinrwt nekto ilij 4102 is-02 ninadnamok 23 .iderik adnamok 13 iliqra isadnamok yekkox nityadlibaq edrut ittamotva nem iratsiraj wetkiri animaruq nino ,idasitaq adnamok qittlu 23 egrinrwt qidlaniF .idereb kidnikmum agwraqsab nitiqaw taxayas ,adnisitab niniralwat larO ,edyeseR qilaporwE anag iwerib nidradnoidats ;igobwk melA isnirib nekto adaporwE patsab nadlij 6002 luB .ideto niyek nannaglob ei anigiquq gnitsox egle adnasqotlej 2 iglij 0102 ,edyeseR niyed enisedlis 51 patsab nanimiswam 41 nidlij 8102 lO .idalob irinrwt lobtwf qilaraqilax isnitrot ,igobwk mela AFIF is-12 nitasitaq agratsiraj adnisara iraladnamok relre niniralayicaicossa esum AFIF igobwk mela iglij 8102 nin-AFIF Perihal Piala Dunia 2018


This entry was posted in 01Review and tagged , , . Bookmark the permalink.